مقالات تخصصی روغنهای گیاهی بروج

خواص روغن کنجد :۳۵ فایده روغن کنجد برای مو ، پوست و سلامتی

به خاطر خواص روغن کنجد که بسیار زیاد است در هند بسیار زیاد برای پخت و پز استفاده می‌شود و در چین و ژاپن به عنوان چاشنی غذاها محبوب است (نسخه‌ی ژاپنی روغن فلفل قرمز چینی رایو (Rayu) نامیده می‌شود. این روغن هم برای پخت و پز و هم به عنوان چاشنی استفاده می‌شود ...

ادامه مطلب ...

مقاله تخصصی پرس سرد

دستگاه روغن کشی و روغن گیری پرس سرد (COLD PRESS)   دستگاه روغن کشی به روش پرس در سال 1876 میلادی توسط آقای اندرسون در امریکا اختراع و وارد چرخه تولید مواد غذایی شد. این دستگاهها در مرور زمان دچار تحولات و پیشرفتهای زیادی شده و روز به روز به سمت مصرف انرژی پایین تر ...

ادامه مطلب ...

مقاله تخصصی روغن زیتون ( شماره 2)

مقاله روغن زيتون براي سلامتي بزرگترين چربي غير اشباع روغن زيتون است و آن جزء اوليه از رژيم مديترانه است. روغن زيتون يك آب ميوه طبيعي است كه نگهدارنده مزه، ويتامين ها و خواص ميوه زيتون است. روغن زيتون تنها روغن سبزي است كه مي تواند به عنوان عضاره تازه ميوه ...

ادامه مطلب ...

مقاله تخصصی روغن کنجد (شماره3)

ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت روﻏﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﻮدآور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﯿﺎن راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت درروﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ، اﻓﺰودن روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،روﻏﻦ ذرت و ﺣﺘﯽ روﻏﻦ ﻓﻨﺪق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺸﯿﺎري ﻣﺪاوم ...

ادامه مطلب ...

مقاله تخصصی روغن کنجد (شماره2)

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻨﺠﺪ: ﮐﻨﺠﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻨﺠﺪ ﺑﻪ 5000 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﺳﺪ.وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺠﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺠﺪ در دﻧﯿﺎ ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاري ﮐﻨﺠﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ...

ادامه مطلب ...

مقاله تخصصی روغن زیتون

روغن زیتون فرابکر چیست؟ روغن زیتون براساس روش استخراج از زیتون، کیفیت زیتون و کیفیت روغن نام گذاری می‌شود. روغن زیتون بکر توسط روش‌های مکانیکی یا فیزیکی از میوه درخت زیتون استخراج می‌شود. میزان اسیدیته آزاد روغن برحسب اسید اولئیک، اساس درجه بندی روغن بکر می‌باشد. اسیدیته آزاد روغن برحسب اسید ...

ادامه مطلب ...

مقاله تخصصی روغن کنجد

تفاوت روغن گیری از کنجد به روش ارده و پرس سرد تفاوت روغن گیری از کنجد به روش ارده با روغن گیری از کنجد به روش پرس سرد روش تولید ارده :  برای تولید ارده ابتدا کنجدها به مدت ۸ ساعت در آب خیسانده می شوند که اب تا مغز دانه ها نفوذ ...

ادامه مطلب ...
soap2day