روغن زیتون فرابکر چیست؟

روغن زیتون براساس روش استخراج از زیتون، کیفیت زیتون و کیفیت روغن نام گذاری می‌شود. روغن زیتون بکر توسط روش‌های مکانیکی یا فیزیکی از میوه درخت زیتون استخراج می‌شود. میزان اسیدیته آزاد روغن برحسب اسید اولئیک، اساس درجه بندی روغن بکر می‌باشد. اسیدیته آزاد روغن برحسب اسید اولئیک یکی از شاخص‌های فساد روغن است.

روغن فرابکر(Extra virgin)، بکردرجه یک (Fine virgin) و بکر معمولی(Ordinary virgin) به ترتیب کیفیت، از انواع روغن بکر هستند. روغن زیتون پالایش شده (Refined olive oil) از پالایش روغن زیتون بکر تهیه می‌شود، بنابراین اسیدیته آزاد روغن برحسب اسید اولئیک و عدد پراکسید آن از روغن بکر کمتر است. روغن زیتون بکر، رنگ سبز یا زرد تیره و بو و مزه مخصوص به خود دارد.

بنابراین رنگ‌های روشن تر یا تیره تر از معمول یا طعم های تند غیرمعمول یا طعم فلزی نشاندهنده فساد یا تقلب در روغن می‌باشند. مخلوط کردن چند روغن با هم یا فروختن یک نوع روغن به‌جای روغن دیگر از تقلبات متداول می‌باشد.