مشخصات موسسین شرکت سفیر سلامت رضوان

مهندس مهدی پردل شهری متولد 1357 در مشهد فارغ التحصیل مهندسی مکانیک طراحی جامدات و کارشناسی ارشد مدیریت MBA ، نزدیک به 8 سال در سمت های مدیریت فناوری اطلاعات ، آموزش مجازی و مسئول فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی خدمت نموده است

دکتر حسن پورعلی متولد 1349در مشهد مقدس فارغ التحصل دکترای پزشکی عمومی در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،قریب به 17 سال در سمت های متعدد ستادی بهداشتی ودرمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان بزرگ خدمت نموده است