هدایت آدرس ها
راهنما

مثالی از استفاده ی عبارات منظم در باکسهای بالا

آدرس ورودی که کاربر با آن وارد سایت شده است:
  http://www.faratech.com/some_page/view/10/id/20
  or
  http://www.faratech.com/some_page/view/50/id/90
آدرس قدیم:
  http://www.faratech.com/@/id/$
آدرس جدید:
  http://www.faratech.com/new_page/some_other_page_or_param/$
نتیجه:
  http://www.faratech.com/new_page/some_other_page_or_param/20
  or
  http://www.faratech.com/new_page/some_other_page_or_param/90

جستجو بر اساس مسیر مبدأ یا مقصد.