مشخصات موسسین شرکت سفیر سلامت رضوان

مهندس مهدی پردل شهری متولد 1357 از مشهد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک طراحی جامدات و کارشناسی ارشد مدیریت MBA  ، نزدیک به 8 سال در سمت های مدیریت فناوری اطلاعات ، آموزش مجازی و مسئول فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی خدمت نموده است.

دکتر حسن پورعلی متولد 1349از مشهد مقدس و فارغ التحصل دکترای پزشکی عمومی در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،قریب به 17 سال در سمت های متعدد ستادی بهداشتی ودرمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان بزرگ خدمت نموده است